ارزشهای بنیادی

فلسفه وجودی"ما با امید و شادمانی مسیرهای ناشناخته را دنبال می کنیم،
بر این باوریم که مجموع اقدامات ما جهان بهتری را ایجاد می کند "


ماموریت

محیط سالم زندگی؛ انسان های شاد و سعادتمند

چشم انداز

اسنواکووی: با تکیه بر دانش و خلق راه حل‌های جدید صمیمانه مراقب زندگی شماستد

ارزش‌های بنیادی

ارتباط با کارشناس