علامت تجاری

علامت تجاری اسنواکووی در بر گیرنده فلسفه‌ی ما به عنوان یک شرکت مراقبت از مشتریان است که منجر به یک زندگی سالم و شاد برای آنها می شود.

علامت تجاری

منحنی نرم در تایپوگرافی کلمات علامت تجاری، فرهنگ سازمانی جوان و پر جنب و جوش را نشان می دهد و همچنین نمایشگر تمایل مشتریان برای ادامه یک زندگی سالم، پیوسته و یکپارچه است. شکل حرف W واقع در مرکز COWAY و انتهای SNOWA ارزشها و مزایای ما را بیان می کند که مبتنی بر همراهی با زندگی مردم، درست به مانند یک نسیم ملایم است. تن رنگ آبی تیره (کلمه اسنوا) عمق همراهی ما مشتریان،تخصص و پایداری این همراهی را تاکید کرده و در ادامه تن رنگ آبی روشن (کلمه کووی) نشان دهنده اصالت و مسئولیتی است که توسط ما دنبال می شود.


رنگ

رنگ آبی نماد اسنواکووی است که شاخص اصالت و مسئولیت ما است. آبی اسنواکووی که دارای احساسی پاک و واضح است قطعا تصویر شرکتی را ارائه می دهد که مراقبت از مردم را با بهترین محصولات و خدمات دنبال می کند. خاکستری، رنگ دوم و جایگزین دیگر، تصویر آرام و حرفه ای از شرکت را به تصویر می کشد. دو رنگ فرعی؛ رنگ زرد و نارنجی برای قرار دادن یک تاکید خاص یا بیان احتیاط استفاده می شود. کاربرد رنگ های تعریف شده برای حفظ هویت سازمانی اسنواکووی مورد استفاده قرار می گیرند.

ارتباط با کارشناس